Xinxin Polska
w koszyku nic nie ma
 

o nas
oferta - sklep internetowy
magnesy neodymowe
magnesy płytkowe
magnesy walcowe
magnesy pierścieniowe
zabawki magnetyczne
magnetyzery
elektrownie wiatrowe
BLACK 300
BLACK 600
doświadczenie
ekologia i ekonomia
energia konwencjonalna
energia odnawialna
ekonomia energii
ekologia energii
koszty energii
produkcja energii
wiatr
historia wiatru
energia wiatru
lokalizajcja elektrowni
Polska
walory wiatrowe w Polsce
rozwój elektrowni w Polsce
inwestycje w Polsce
perspektywy rozwoju
technologia
schemat budowy elektrowni
areodynamika wirnika
generatory
łopaty wirnika
konstrukja wieży
skrzynia biegów
nietypowe rozwiązania
sposoby regulacji mocy
współpraca z siecią
kontakt
status zamówienia
 
 Perspektywy rozwoju

Energetyka wiatrowa w całej Europie staje się coraz poważniejszym źródłem energii elektrycznej. W Polsce sektor ten nie ma jeszcze dużego znaczenia, niemniej regulacje prawne oraz warunki ekonomiczne powoli dają solidną podstawę do eksploatacji zasobów energetycznych wiatru. Stąd też należy spodziewać się zwrócenia uwagi na ten sektor poważnego kapitału zarówno krajowego jak i obcego.

Rok 2000 2005 2010 2020 2030
Moc aeroenergetyki zainstalowana w MW 5 450 1100 3000 5000
Moc całkowita zainstalowana w kraju [MW] 34700 37750 42570 52800 60000
Udział mocy aeroenergetyki w całkowitym bilansie energetycznym kraju [%] 0,01 1,2 2,6 5,7 8,3

Prognozy rozwoju sektora energetyki wiatrowej na tle całkowitego bilansu elektroenergetycznego Polski.

Warunki wiatrowe w Polsce, decyzje polityczne i prawne a także bliska perspektywa integracji z Unią Europejską uzasadniają tezę, że szybki przyrost mocy w OZE w tym w energetyce wiatrowej jest prawdopodobny. W "Założeniach polityki energetycznej Polski do roku 2020" określono udział energii odnawialnej na 5,1% do 5,7% (zależnie od przyjmowanego scenariusza) krajowego zużycia energii pierwotnej w 2010 r.

Ambitniejsze cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci 7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym bilansie zużycia energii pierwotnej do 2010 r. i 14% w 2020 r. Dokument stwierdza: "Pierwszy okres realizacji strategii do roku 2010, z uwagi na wieloletnie opóźnienia Polski w stosunku do Unii Europejskiej w zakresie systemowych rozwiązań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, należy maksymalnie wykorzystać na wdrożenie podobnych rozwiązań, jakie istnieją w Unii Europejskiej od wielu lat. W trakcie tego okresu powinno nastąpić sprawdzenie zaproponowanych w dokumencie rozwiązań, łącznie z ich weryfikacją, a także przedstawienie konkretnych programów rozwoju poszczególnych rodzajów energii odnawialnej. (...) W dłuższej perspektywie do roku 2020, z uwagi na podobny krajowy potencjał odnawialnych źródeł energii do średniego potencjału Unii Europejskiej, nie ma uzasadnienia do stawiania innych zadań dotyczących udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym". Podobne odwołania do prognoz i polityki rozwoju energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej znalazły się w "II polityce ekologicznej Polski" oraz w "Strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju do roku 2025".

Cele ilościowe rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do roku 2020 wyrażone udziałem energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej kraju w "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej".

Przewidywany wkład energetyki wiatrowej w realizację ogólnego ilościowego celu postawionego przed energetyką odnawialną na rok 2010 oceniony został na 1,8% - 4,9% natomiast udział energii wiatrowej w bilansie energii pierwotnej kraju w roku 2010 może wynosić 0,1% - 0,3%. W Strategii zostały przygotowane trzy scenariusze rozwoju, zakładające stosowne przyrosty mocy zainstalowanej w poszczególnych grupach technologii, ale różniące się udziałem energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych.

Poniżej przedstawiono założenia trzech scenariuszy rozwoju. Poszczególne scenariusze omówione w "Strategii" opierają się na następujących założeniach dotyczących produkcji energii elektrycznej:

  • Scenariusz 7,5% - zakładający udział energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych na poziomie 7,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010. Przyjęty udział energii elektrycznej w tym scenariuszu jest zbliżony do zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych.
  • Scenariusz 9% - zakładający udział energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych na poziomie 9% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010.
  • Scenariusz 12,5%, - zakładający udział energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych na poziomie 12,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w roku 2010. Przyjęty udział energii elektrycznej był zgodny z wymogami Unii Europejskiej zawartymi w projekcie dyrektywy z dnia 30 czerwca 2000 r. o promocji wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W projekcie dyrektywy zakłada się obligatoryjny 12,5% udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (bez dużej energetyki wodnej) w całkowitym bilansie produkcji energii elektrycznej UE w roku 2010.

Na rysunku poniżej przedstawiono trzy scenariusze przyrostu mocy zainstalowanej elektrycznej w poszczególnych grupach technologii OZE do roku 2010. Należy jednocześnie pamiętać, że prezentowane przyrosty mocy są wielkościami prognozowanymi, a ich rzeczywista wielkość zależeć będzie w głównej mierze od wzajemnej konkurencyjności każdej z technologii OZE oraz bieżących warunków rynkowych.

Prognoza przyrostu mocy zainstalowanej elektrycznej w poszczególnych grupach technologicznych OZE wg "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" - trzy scenariusze rozwoju do roku 2010.

O ile prognozowanie przyrostu mocy w energetyce wiatrowej jest zadaniem trudnym, to łatwo można wskazać obszary, na których nastąpi największy rozwój. Będzie to głownie pas nadmorski. Prawdopodobne jest również powstanie farm typu off-shore. Ze względu na warunki wiatrowe można się spodziewać inwestycji także na Suwalszczyźnie. Jednak słabo rozwinięta sieć rozdzielcza i przesyłowa w północno-wschodniej Polsce może stanowić ograniczenie nawet dla umiarkowanego rozwoju energetyki wiatrowej na tym obszarze.

Paradoksalnie opóźnienie w rozwoju energetyki wiatrowej może przynieść pewne korzyści. O ile w krajach zachodnich udział małych i przestarzałych elektrowni jest znaczący (instalowanych na początku lat dziewięćdziesiątych), to w Polsce generację wiatrową będą tworzyły nowoczesne, średnie i duże siłownie. Wykonane ekspertyzy jak również zapytania dotyczą przede wszystkim farm o mocy od kilku do kilkunastu MW, w których mają pracować siłownie o mocy powyżej 1 MW.

elektrownie wiatrowe

© 2003 - 2019 by Xinxin Polska
2019-05-25 23:47:43