Xinxin Polska
w koszyku nic nie ma
 

o nas
oferta - sklep internetowy
magnesy neodymowe
magnesy płytkowe
magnesy walcowe
magnesy pierścieniowe
zabawki magnetyczne
magnetyzery
elektrownie wiatrowe
BLACK 300
BLACK 600
doświadczenie
ekologia i ekonomia
energia konwencjonalna
energia odnawialna
ekonomia energii
ekologia energii
koszty energii
produkcja energii
wiatr
historia wiatru
energia wiatru
lokalizajcja elektrowni
Polska
walory wiatrowe w Polsce
rozwój elektrowni w Polsce
inwestycje w Polsce
perspektywy rozwoju
technologia
schemat budowy elektrowni
areodynamika wirnika
generatory
łopaty wirnika
konstrukja wieży
skrzynia biegów
nietypowe rozwiązania
sposoby regulacji mocy
współpraca z siecią
kontakt
status zamówienia
 
 Struktura kosztów inwestycji aeroenergetycznych

Z punktu widzenia inwestorów w projektach aeroenergetycznych istotna jest ich ocena ekonomiczna. Ze względu na bardzo duże nakłady inwestycyjne w przypadku tych przedsięwzięć konieczne jest wnikliwe opracowanie studiów wykonalności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów energetycznych wiatru. W strukturze kosztów należy wziąć pod uwagę następujące pozycję:

1. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe.
W strukturze nakładów inwestycyjnych, stanowiących większą część kosztów i nakładów na inwestycje aeroenergetyczne można wyróżnić następujące główne elementy:

  • grunty (od 2 do 9% nakładów),
  • konstrukcja dróg dojazdowych (od 2 do 3%),
  • konstrukcja fundamentów (od 3 do 5%),
  • zakup siłowni wiatrowych (ok. 60 do 75%),
  • transport siłowni wraz z montażem (ok. 5%),
  • podłączenie energetyczne wraz z linią kablową (od 10 do 20%).

Ogólnie można przyjąć, że nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej charakteryzują się tendencją spadkową i poprzez ostatnie 20 lat i poziom zmniejszył się radykalnie; z 4mln USD w początkach lat 80-tych do niewiele ponad 1 mln USD dzisiaj.

Koszty inwestycyjne związane z budową elektrowni wiatrowych utrzymują od wielu lat tendencje spadkową. Związane jest to z postępem technologicznym, jaki dokonał się w branży a także wzrostem seryjnej produkcji elektrownii (ekonomika skali). W Hiszpanii w 1990 r. średnie nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 kW mocy zainstalowanej urządzeń wynosiły ok. 1 750 EUR natomiast w roku 1999 już tylko ok. 900 EUR. W ostatnich 2-3 latach zauważalne jest jednak znaczne zmniejszenie dynamiki spadku jednostkowych nakładów inwestycyjnych, charakterystyczne dla produktów o wysokiej dojrzałości. W związku z tym w najbliższych latach można spodziewać się, że koszty inwestycyjne będą zbliżone do dzisiejszych.

Zmiany kosztów inwestycyjnych elektrowni wiatrowych w latach 1990-1999 na przykładzie Hiszpanii.

2. Koszty przedprodukcyjne kapitałowe.
W strukturze kosztów przedprodukcyjnych kapitałowych, które zazwyczaj nie powinny przekroczyć 2-3% całkowitych nakładów kapitałowych występują następujące elementy:

  • projekty techniczne i studium wykonalności (ok. 72%),
  • badania zasobów energetycznych wiatru (ok. 12%),
  • opłaty prawne i administracyjne (ok. 7%),
  • badania geologiczne (ok. 9%).

3. Koszty eksploatacyjne.
Inwestycje aeroenergetyczne, w związku ze specyfiką przedmiotu działalności, charakteryzują się relatywnie niskimi kosztami operacyjnymi, definiowanymi bardzo różnie w zależności od faktu, kto je przytacza. Ogólnie można przyjąć, iż są one na poziomie ok. 50-60% ceny siłowni w skali jej faktycznej żywotności. Jednak w strukturze kosztów eksploatacyjnych dominuje przede wszystkim amortyzacja, oraz koszty finansowe wynikające z dużych nakładów na środki trwałe.

 

elektrownie wiatrowe

© 2003 - 2019 by Xinxin Polska
2019-04-20 10:31:06